Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Geralda’s

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Geralda’s en de client aan wie Schoonheidssalon Geralda’s deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Geralda’s zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden gemeld.
3. Schoonheidssalon Geralda’s is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Geralda’s is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
4. Schoonheidssalon Geralda’s is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
5. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Geralda’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Geralda’s zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Geralda’s melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Geralda’s het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt factureren.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en het totaalhonorarium van de verkorte behandeling aan de cliënt factureren.
4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt factureren.
5. Schoonheidssalon Geralda’s moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die wordt verwerkt in een centraal klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richt-lijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.
5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling
1. Schoonheidssalon Geralda’s vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW percentage.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig binnen de aangegeven looptijd en zo lang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dan dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week (7 kalenderdagen) na behandeling mondeling dan wel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Geralda’s.
2. Schoonheidssalon Geralda’s dient de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen en de cliënt te voorzien van een antwoord.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Geralda’s de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Geralda’s het aankoop-bedrag van de producten gedeeltelijk of volledig vergoeden.
5. Indien Schoonheidssalon Geralda’s en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een mediator.

7. Garantie
1. Schoonheidssalon Geralda’s geeft de cliënt een week (7 kalenderdagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Deze garantie vervalt indien:
2.1De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
2.3De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
2.4De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
2.5De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
2.6De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
2.7De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

8.Beschadiging en/of diefstal
1.Schoonheidssalon Geralda’s heeft het recht de cliënt wettelijk aansprakelijk te stellen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten bewust of onbewust heeft beschadigd.
2.Schoonheidssalon Geralda’s doet bij diefstal altijd aangifte bij de politie..
9. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Geralda’s het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
10. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Geralda’s en de cliënt is Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Geralda’s en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.